Kallelse till EBBE Årsmöte 2014

Medlemmar i Sällskapet Ebbe osv… kallas härmed till Årsmöte 2014

Datum:  Söndag 30 mars, kl 11:00
Lokal:  Idala församlingshem

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor (dvs 16 mars) före årsmötet.

DAGORDNING för årsmöte 2014 med ”EBBE osv”
§1.                 Årsmötets öppnande
§2.                 a)  Val av ordförande för mötet
b)  Val av sekreterare för mötet
c)  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§3.                 Fastställande av röstlängd
§4.                 Frågan om årsmötets utlysande
§5.                 Verksamhetsberättelse 2013
§6.                 Fastställande av balans- och resultaträkning
§7.                 Revisionsberättelse
§8.                 Ansvarfrihet för styrelsen
§9.                 Motioner
§10.               Medlemsavgift
§11.               Verksamhetsplan för 2014
§12.               Budget
§13.               Val av ordförande (1 år)
§14.               Val av ledamöter (2 år)
§15.               Val av ersättare (1 år)
§16.               Val av två revisorer och en ersättare (1 år)
§17.               Val av valberedning (3 personer varav en sammankallande)
§18.               Övriga frågor
§19.               Mötets avslutande

Ta med fikakorg.

Varmt Välkomna!

Styrelsen