Medlemmar i Sällskapet Ebbe osv… kallas härmed till Årsmöte 2013

Datum:  Söndag 10 mars, kl 15:00
Lokal:  Idala församlingshem

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor (dvs 24 feb) före årsmötet.

DAGORDNING för årsmöte 2013 med ”EBBE osv”
§1.                       Årsmötets öppnande
§2.                       a)  Val av ordförande för mötet
b)  Val av sekreterare för mötet
c)  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§3.                       Fastställande av röstlängd
§4.                       Frågan om årsmötets utlysande
§5.                       Verksamhetsberättelse 2012
§6.                       Fastställande av balans- och resultaträkning
§7.                       Revisionsberättelse
§8.                       Ansvarfrihet för styrelsen
§9.                       Motioner
§10.                    Medlemsavgifter 2014 och 2015
§11.                    Verksamhetsplan för 2013
§12.                    Budget
§13.                    Val av ordförande (1 år)
§14.                    Val av tre ledamöter (2 år)
§15.                    Val av två ersättare (1 år)
§16.                    Val av två revisorer och en ersättare (1 år)
§17.                    Val av valberedning (3 personer varav en sammankallande)
§18.                    Övriga frågor
§19.                    Mötets avslutande

Ta med fikakorg.

Varmt Välkomna!

Styrelsen